Ochrona danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Medklinika Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Biedronki 3, 60-185 Skórzewo.

Pytania w zakresie danych osobowych można kierować do Administratora na adres: kontakt@medklinika.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak np. ewentualna konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie
danych:
– dane ogólne (imię, nazwisko);
– dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail);
– dane identyfikacyjne (numer NIP);
– dane finansowe (numer rachunku bankowego);

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu

  • skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi
  • skontaktowania się celem złożenia oferty
  • podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
  • należytego wykonania umowy
 

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do

  • skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi
  • skontaktowania się celem złożenia oferty
  • podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
  • należytego wykonania umowy

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływające, w tym do profilowania.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu wykonania usługi i po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na przetwarzadnie danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy w tym również rejestracji.